Genealogie

Op 1 september 1993 startten Anthon en Marcel van den Driest hun onderzoek naar de stamboom van de familie. Tot dat moment waren gegevens bekend die liepen tot circa 1800. Door archiefonderzoek in het Rijksarchief in Zeeland in Middelburg (nu: Zeeuws Archief) kon de genealogie snel aangevuld worden. In mei 1994 kwamen de resultaten van het onderzoek voor de familie beschikbaar in een boek met bijbehorende familieschema’s.

Het bleek dat de familie zeer honkvast was. Alle voorouders uit de 17e en 18e eeuw woonden en werkten op het eiland Walcheren in Zeeland. Onze oudst bekende voorvader is Aernout Mattheeusen van den Dries(s)che, die voor het eerst vermeld wordt in de kerkelijke registers van Grijpskerke in 1591. Bij de inschrijving van zijn tweede huwelijk in 1617 staat vermeld dat hij geboren was in Snaaskerke, in Vlaanderen. Deze verplaatsing, van Snaaskerke (nabij Oostende) naar Grijpskerke, gecombineerd met het tijdstip ervan, is in verband te brengen met de Grote Trek, de grootschalige emigratie van Zuid-Nederlanders naar de Noordelijke Nederlanden, veroorzaakt door de dreigende Spaanse herovering van de Zuidelijke Nederlanden.

Deze vluchtelingenstroom kende haar hoogtepunt in de jaren 1577 tot 1589. Het totaal aantal ‘wijkelingen’ wordt tegenwoordig op zo’n 150.000 geschat (Briels). De Waalse edelman Valentin de Pardieu hertog de la Motte (1530-1595) leidde, in dienst van Alexander Farnese hertog van Parma, de aanval op West-Vlaanderen. Hij deed drie vergeefse pogingen om Oostende, de enige plaats die in handen van de opstandelingen was gebleven, in te nemen. Tijdens het beleg van de stad werden de dijken doorgestoken, waardoor er een groot overstromingsgebied ontstond rond de stad en enkele kilometers landinwaarts. In 1584 werden Stene en Snaaskerke door hun inwoners verlaten.

In de 17e en 18e eeuw zaten meerdere leden van de familie als ‘schepen’ (enigszins vergelijkbaar met de huidige functie van wethouder) in het bestuur van Walcherse dorpen: Cornelis Willemsen van den Driesen was van 1697 tot 1714 schepen van Aagtekerke. Diens zoon Adriaan was schepen van Koudekerke van 1751 tot 1764. Een neef van Adriaan en voorvader van de familie Van den Driest, Marinus van den Driesse (1701-1779), was schepen van Melis- en Mariekerke. Ook uit de allianties die de familie aanging, valt op te maken dat de familie tot circa 1800 tot de plattelandsregenten behoorde. In 1792 trouwde Willem van den Driest, de zoon van Marinus van den Driesse, met Magrieta Jongepier, de dochter van Jan Jongepier, schepen van Grijpskerke en kleindochter van de schout van St.Laurens.

Iedereen met de familienaam Van den Driest stamt af van Willem van den Driest en Magrieta Jongepier. De stamboom kent twee grote takken, die ontstaan zijn uit twee zonen van Willem: Marinus en Jan. De nakomelingen van Marinus (1793-1842), die zijn vader opvolgde als landman te Serpoppekerke, noemen we gemakshalve de ‘Aagtekerke-tak’. De nakomelingen van Jan (1800-1879) noemen we de ‘Middelburg/Vlissingen-tak’.

n a d e r   o n d e r z o e k
Uit archiefonderzoek in West-Vlaanderen is gebleken dat de naam Van den Dries(s)che vóór 1600 in de omgeving van Brugge slechts sporadisch voorkomt. Aernout Matheeusen van den Dries(s)che werd weliswaar in Snaaskerke geboren, maar alles wijst erop dat de familie daar slechts kort moet hebben gewoond. De plaats fungeerde waarschijnlijk als ‘springplank’ op weg naar de Noordelijke Nederlanden aan het einde van de 16e eeuw. Even voor 1600 woonden er een opvallend groot aantal naamgenoten in Gent. Naarmate je verder teruggaat in de tijd, verplaatst de verspreiding van de familienaam zich in oostelijke richting, in de omgeving Lokeren, Hamme en Waasmunster. Pogingen om aansluiting te vinden bij de genealogie Van Driessche, opgesteld door Dr. Rogier Van Driessche en gepubliceerd in het tijdschrift Vlaamse Stam in 1987, hebben tot nu toe niets opgeleverd.

De grootste concentratie van naamdragers vóór 1600 bleek te vinden in Oudenaarde en omgeving.

Bronnen:
J. Briels, Zuidnederlanders in de Republiek 1572-1630. Een demografische en
cultuurhistorische studie
(Sint-Niklaas 1985).
H. Rottier en H. Arnoldus, De Vlaamse Kustvlakte (Tielt/Middelburg 1984) 153, 156-157.
Vlietinck, ‘Het oude Oostende en zijn driejarige belegering’, in: Van Steenes tot Oosthende
deel 2
, 239.

 

VAN DEN DRIEST
(van den Driessen)
Snaaskerke, West-Vlaanderen

 I Aernout Mattheeusen van den Driessche, geb. Snaeskercke, Carmlinxambacht, Het Brugse Vrije (Westkwartier), †/begr. Grijpskerke 4/6 jan. 1620, lidm. Grijpskerke vóór 14 mei 1590, woonde Poppendamme, gronden in Snaaskerke 1615, tr. 1e vóór 1591 Janneken Vermeere, † voor febr. 1615, dr. van Maerten Vermeere[1]; tr. 2e Grijpskerke (otr. ald. 18 maart, get. Matthaeus van den Driessche, Adriaen Jan Sijmonssen) 12 april 1617 Maeijken Jans, geb. Aagtekerke, † na 1619, wed. van Willem Jansen Huijsse.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Maeijken van den Driessche, ged. Grijpskerke 24 nov. 1591 (get. Cornelis de Cnock, Maeijken de Cnock), † ná 1595.
 2. Mattheus Aernouts, volgt onder II-a.
 3. Jaquemijntgen Aernouts van den Driessche, ged. Grijpskerke 20 febr. 1595 (get. Maeijken de huisvrouwe van Claes de Cnock), † ald. dec. 1621, tr. Grijpskerke (otr. ald. 18 maart, get. Jan Sijmonsen, Aernout van den Driessche) 10 mei 1617 Dirick Janssen de Vriese, geb. Groeningen, woonde Grijpskerke en Middelburg.
 4. Aernout Aernouts, volgt onder II-b.
 5. Jan Aernoutsse, volgt onder II-c.

II-a Matthaeus Aernouts(en) van den Driessche, ged. Grijpskerke 18 jan. 1593 (get. Domus Jansen, Claes de Cnock, Petronelle Cornelis), † 1630, prochiaen in Poppendamme, nam op 5 maart 1621 de voogdij aan van de kinderen van zijn overleden vader,[1] tr. Grijpskerke (otr. ald. 4 april, get. Arnout van den Driessche, Bruijdegoms vader, Maeijken, weduwe van wijlent Willem Jansen Huijse, Bruijts moeder) 17 mei 1615 Stevelijntjen (Stevelyntken) Willems, geb. Grijpskerke vóór 1601, † tussen 1643 en 1648, lidm. Grijpskerke 1 juni 1613 (met att. vertr. naar Gapinge), dr. van Willem Jansen Huijsse en Maeijken Jans, zij hertr. (otr. Grijpskerke 18 febr., get. Aernaut van den Driesche) 1631 Nicolaes Andriessen.
Uit dit huwelijk:

 1. Janneken Mattheus van den Driessche, geb. Poppendamme, ged. Grijpskerke 29 jan. 1617 (get. Claes Claessen, Jan Sijmonssen, Jaquemijne van den Driessche), lidm. Grijpskerke (met att. van Domburg) 5 juli 1643, tr. Grijpskerke (otr. ald. 21 maart, get. Jacob Sant, Pieter Sant, ooms van de bruijdegom, Nicolaes Andriessen schoonvader[2] des Bruijts, en Stevelijntje Willems, moeder des Bruijts) 13 mei 1643 Jacob Huijgens (Huigens, Huyge, Hugens), ged. Grijpskerke 5 dec. 1620, lidm. Grijpskerke (met att. van Domburg) 5 juli 1643, zn. van Hugo Jacobsen en Laurijntjen Sants.
 2. Willemijntgen van den Driessche, ged. Grijpskerke 29 maart 1620 (get. Maeijken Willems).
 3. Mayken van den Driessche, ged. Grijpskerke 16 jan. 1622 (get. Santken Willems), begr. ald. 18 jan. 1622.
 4. Maijken van den Driessche, ged. Grijpskerke 29 nov. 1625 (get. Arnout van den Driesche, Daniël Joorisen, Susanna Willems).

II-b Aernout Aernouts van den Driessche, geb. Grijpskerke omstr. 1597, † tussen 1634 en 1640, ontslag uit de voogdij 28 jan. 1622, woonde Grijpskerke en Mariekerke 1631, tr. Grijpskerke (otr. ald. 28 febr., present d’heer Schout Claes Marijnissen, get. Matheus van den Driesche, Jacob Sants, Stevelijntje Willems, suster van de bruijt, welcke dit houwelijck toestaen) 29 maart 1626 Susanna (Santken, Susanneken) Willems, geb. Poppendamme, † tussen 1662 en 1668, lidm. Grijpskerke 4 jan. 1625, woonde Poppendamme, vertr. met att. naar Meliskerke 29 maart 1628,[3] dr. van Willem Jansen Huijsse en Maeijken Jans, zij hertr. Meliskerke (otr. ald. 22 juni) 11 juli 1640 Jan Janssen Meeussen [geb. Groede, hij hertr. Middelburg (otr. Meliskerke 5 juni) 26 juni 1668 Janneken Andries, geb. Mariekerke].
Uit dit huwelijk:

 1. Janneken van den Driessche, ged. Meliskerke 22 dec. 1627 (get. Jan Arnouts, Janneken Jacobs, Leunis Adriaenssen), † ná 1661.
 2. Wilhem Aernouts, volgt onder III.
 3. Maijken van den Driessche, ged. Meliskerke 5 april 1634 (get. Cornelis Simoenssen Tade, Christian Pieters, Adriaentje Cornelis).

II-c Jan Aernoutsse van den Driessche, geb. Grijpskerke vóór 1604, † ná 1654, woont Meliskerke en Aagtekerke, tr. 1e omstr. 1628 Paulijnken (Paulijne) Leijns; tr. 2e Aagtekerke (otr. ald. 20 jan.) 1635 Tanneken (Tannetien) de Wilde, geb. Drongen (Oost-Vlaanderen), † voor sept. 1654, dr. van Jan de Wilde; tr. 3e Aagtekerke (otr. Domburg 29 aug.) 16 sept. 1654 Maetje Jans, wed. van Gillis Geerssen.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Aernout van den Driessche, ged. Meliskerke 25 febr. 1629 (get. Willem Salomons, Cornelis Lauris, Stevelijne Willems, Maijken Willems), † vóór 1632.
 2. Janneken van den Driessche, ged. Meliskerke 25 febr. 1629 (get. Willem Salomons, Cornelis Lauris, Stevelijne Willems, Maijken Willems), tweeling met voorgaande.
 3. Aernout van den Driessche, ged. Aagtekerke 28 juli 1632 (get. Susanneke Willems).

Uit het tweede huwelijk:

4. Willemijnken van den Driessche, ged. Aagtekerke 30 jan. 1636 (get. Pieter Jaspers, Gillis Leijnsen, Proonken Jans, Tonijnken Louweijs, Jan Andriaensen).

5. Jaquemijntien van den Driessche, ged. Aagtekerke 28 dec. 1644 (get. Maetjen Pieters, Jacob Jacobsen, Baltus Sijmons Perduijn).

 

[1] Schepenaktenboek Grijpskerke, 1607-1665, Zeeuws Archief (ZA), 10 Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), 1456-1811 (1852), inv.nr. 947.

[2] Bedoeld wordt kennelijk: stiefvader.

[3] ng Lidmatenregister 1604-1663, za, 995 Verzameling Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters (dtbl), dtbl Grijpskerke 5B.

[1] Rijksarchief in Brugge (rab), Brugse Vrije Registers, Nr. 16220, 1615.

2 gedachtes over “Genealogie

 1. Hallo, Een vraag. Ik kom oorspronelijk uit WEst-Brabant. Daar komt de naam van den Dries voor. Dit is de naam van mijn moeder. Zij komt uit Fijnaart en Heiningen. Deze familie komt van oorspong uit de buurt van Antwerpen. Zou er enige relatie kunnen zijn met de Zeeuwse familienaam? Zo ja. Graag een reactie!

  Like

 2. Beste C. Dane,
  Dank voor uw reactie op de website van de familiestichting Die ‘drieste’ van den Drieschen. Toen we het onderzoek startten, hadden we inderdaad verwacht aansluiting te vinden met het Zeeuwse geslacht Van den Dries. Er deden allerlei verhalen de ronde binnen de familie, dat ooit een Van den Dries uit Beveland zwemmend naar Walcheren zou zijn gekomen om te kunnen trouwen met een Protestants meisje. Hij zou vervolgens ter onderscheiding van zijn katholieke familieleden een ‘t’ achter zijn naam hebben geplaatst. Dit verhaal bleek uit de fantasie ontsproten. Onze stamboom gaat terug tot ca. 1591 en er is tot dat jaartal geen verwantschap aangetoond tussen de families Van den Driessche en Van den Dries.
  Het Zeeuwse geslacht Van den Dries is geboekstaafd in 1988 door A. van den Dries (een groot, dik bruin boek), aanwezig in de Zeeuwse Bibliotheek en het Zeeuws Archief. Op één van de beginpagina’s prijkt volledig ten onrechte het familewapen van een andere, Brabantse familie Van den Dries. Van díe familie is de genealogie gepubliceerd in de serie Nederland’s Patriciaat dl. 58 (1972). Wellicht is die laatste de familie waartoe u behoort.
  Vriendelijke groeten,
  Marcel A. van den Driest
  secretaris

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s