Missie Arthur in Bulgarije mogelijk verlengd

Arthur van den Driest is als militair werkzaam op Vliegbasis Volkel. Hij heeft de rang van luitenant en geeft leiding aan de afdelingen Communicatie & Informatiesystemen. Sinds april 2022 is hij op missie in Bulgarije om daar bij te dragen aan de verdediging van het NAVO-luchtruim. Deze missie duurt tot 1 juni, maar krijgt mogelijk een vervolg.


Zichtbare aanwezigheid
In Bulgarije is Arthur (29) aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor alles wat met communicatie en informatiesystemen te maken heeft. Arthur: “We bewaken het NAVO-luchtruim boven Bulgarije en een deel van de Zwarte Zee. Als iets in het luchtruim wordt waargenomen wat niet kan worden geïdentificeerd, stijgen twee F35’s op om te zien wat voor vliegtuig het is. In de meeste gevallen worden deze weer naar buiten begeleid, of in uiterste gevallen kunnen we het geforceerd laten landen of geweld gebruiken. Wij zorgen voor zichtbare aanwezigheid aan onze kant van het luchtruim, bedoeld als afschrikking. Er komt niks onze kant op wat wij niet willen.”

Maandag 16 mei was premier Rutte op bezoek bij de Nederlandse militairen. Bulgarije heeft het Nederlandse kabinet gevraagd de missie te verlengen. Daarover is nog geen beslissing genomen, maar de kans lijkt klein, volgens de premier, ‘vanwege onze beperkingen bij Defensie’.

Premier Rutte op bezoek in Bulgarije. Blauw omcirkeld: Arthur van den Driest. Foto: ANP.

Aantal Van den Driesten in 2021 ongewijzigd

Het afgelopen jaar 2021 is het aantal levende personen met de achternaam Van den Driest niet gewijzigd. Er waren geen geboortes en overlijdens van personen met die naam, zodoende bleef het natuurlijk saldo staan op 0. Het totaal aantal levende personen met de naam Van den Driest is 182: 87 van het mannelijk en 95 van het vrouwelijk geslacht. Het is niet bekend of er personen met de naam Van den Driest bestaan die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de genderneutrale geslachtsaanduiding ‘x’ in hun paspoort te registreren.

Eén en ander is hieronder in een schema weergegeven, gebaseerd op de ons bekende gegevens. Het is mogelijk dat er geboortes en overlijdens over 2021 zijn die niet aan ons zijn doorgegeven. Die zijn niet in dit schema verwerkt.

Hoe ziet jouw ‘verborgen verleden’ eruit?

In het populaire tv-programma Verborgen Verleden krijgen de hoofdpersonen diverse stamreeksen of afstammingsreeksen onder ogen. Een stamreeks volgt de rechtstreekse mannelijke lijn, in een afstammingsreeks loopt de de rechtstreekse afstamming soms via mannelijke, soms via vrouwelijke lijn.

Lettertype
De oudste generaties Van den Driest zijn nu beschikbaar in een stamreeks in dezelfde verschijningsvorm als Verborgen Verleden. Wil je er één ontvangen die onderaan jouw naam vermeldt? Bestel er dan eentje via een mail naar info[at]vandendriest.nl.

Als je er zelf één wil maken in Word, gebruik dan lettertype Baskerville Old Face. Voor de achtergrond kies je in het tabblad ‘Ontwerpen’ — Paginakleur — Opvuleffecten — Perkament.

Familiebijeenkomst op 8 oktober. Zien we elkaar op Olmenstein?

Op zaterdag 8 oktober 2022 bent u/ben jij van harte welkom op de negende familiebijeenkomst van de stichting Die ‘drieste’ van den Drieschen.

Traditiegetrouw hield de stichting haar familiebijeenkomsten op het ‘platteland’ van Walcheren. Dit keer is ervoor gekozen om van deze traditie af te wijken en verplaatsen wij ons naar
’t Hof Olmenstein in Kloetinge (Zuid-Beveland), een sfeervolle locatie/ boerderij in een verrassende omgeving, waar wij de mogelijkheid hebben om voor jong en oud een aantrekkelijk programma te presenteren. Wilt u meer weten over de locatie, kijk dan op www.ophofolmenstein.nl

Na het uitkomen van dit jaarbericht ontvangt u van ons een uitnodiging met daarin het programma en hoe u zich kunt aanmelden. Noteer de datum alvast in de agenda. Wij als bestuur hopen op deze dag weer veel familieleden te ontmoeten!

Jaarbericht komt er weer aan!

Het Jaarbericht over het jaar 2021 is gereed en wordt op dit moment verspreid onder de donateurs. Het is weer een boeiend magazine geworden, vol verhalen en berichten van familieleden.

Geniet dus van het jaar bericht, maar bedenk wel: zoiets vult zich niet vanzelf! Het aanleveren van kopij staat open voor alle familieleden. U hoeft dus niet te wachten tot u daarvoor wordt benaderd. Schrijf iets over een belevenis, een vakantie, een verbouwing of gewoon een leuk portret van uw gezin, waarin u schrijft over waar iedereen zich zoal mee bezighoudt.

Vergeet ook niet de stichting op de hoogte te houden van berichten van geboorte-, huwelijk- en overlijden en adreswijzigingen (ook e-mailadressen!).

Echtpaar Van den Driest-Davidse op nationale tv

Tv-programma ‘Expeditie Nederland’ van Omroep MAX stond afgelopen woensdag in het teken van het thema ‘verzamelen’. Het programma bestaat uit bijdragen van diverse regionale omroepen. Omroep Zeeland ging op bezoek bij Ricky Vaneveld in Middelburg, die al jaren bezig is alle personen met de naam Davidse in kaart te brengen.

Cornelia Davidse (1897-1937) en Marinus van den Driest (1899-1983), zoon van Jan van den Driest en Leuntje de Wolf.

De familie Davidse heeft ook een connectie met de familie Van den Driest; Marinus van den Driest was getrouwd met Cornelia Davidse. Vandaar dat de secretaris van de familiestichting Marcel van den Driest op bezoek kwam bij Ricky om gegevens uit te wisselen.

Langere versie
Kijk hier de aflevering van Expeditie Nederland terug. De reportage over de familie Davidse komt aan bod van 8:34 tot 11:58 en van 25:26 tot 28:18. In het najaar is een langere versie te zien bij Omroep Zeeland in ‘Expeditie Zeeland’.

Kijktip: Het verhaal van Nederland is ook het verhaal van ons

Woensdag 9 maart 2022 gaat de aflevering van televisieprogramma ‘Het verhaal van Nederland’ over Geuzen en papen. Dat is de periode van de Reformatie, de Opstand van Nederlandse gewesten tegen het Spaanse, katholieke rijk, en de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstroom vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar het noorden. Onze voorvader Aernout Mattheeusen van den Driessche was één van die vluchtelingen.

Uitzending: woensdag 9 maart 2022, 20:35 uur, NPO 1.

Verzoek van de voorzitter

Beste donateur,

Het bestuur van de stichting Die ‘drieste’ van den Drieschen is voortdurend op zoek naar manieren om bij familieleden de interesse in elkaar te vergroten.

Socialmedia

Een van deze manieren is het intensiever inzetten van socialmedia.  De familie Van den Driest heeft naast haar website www.vandendriest.nl , sinds kort ook haar eigen facebookgroep. Een besloten groep voor familieleden en aanverwanten die een connectie hebben met de familie Van den Driest. Een platform waar we familieberichten met elkaar kunnen delen.

Familie betrekken

Het bestuur wil echter nog meer familieleden bereiken om de interesse in elkaar te vergroten. En daar hebben we u bij nodig! Daarom hebben we een verzoek aan u.

Wilt u deze brief doorsturen aan familieleden (broers, zussen en (klein)kinderen) en hen attenderen op de facebookgroep https://www.facebook.com/groups/413081410188160 van de familie Van den Driest.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Namens het bestuur,

Maarten van den Driest

Jan van den Driessche (Drusius) en de Statenvertaling

Deze week verscheen een nieuwe vertaling van de Bijbel. De allereerste vertaling in het Nederlands is de Statenvertaling uit 1637. De uit Vlaanderen afkomstige hoogleraar Jan van den Driessche (1550-1616), alias Drusius, was betrokken bij de voorbereiding van die vertaling. Van hem is bekend dat hij als familiewapen voerde: in zilver, zes zwarte ronde gespen.

Drusius, afkomstig uit Oudenaarde, was hoogleraar in de oosterse talen in achtereenvolgens Oxford, Leiden en Franeker. Zowel Willem van Oranje als Marnix van Sint Aldegonde waren bekend met zijn werk en bewonderden hem. Toen Drusius inging op de uitnodiging van de universiteit van Franeker deed Willem van Oranje een vergeefse poging zijn vertrek uit Leiden te voorkomen. Hij drong er bij de Leidse curatoren op aan zijn salaris te verhogen.

‘Sieraad der Leidsche academie’
In het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek lezen we over Drusius: “Marnix probeerde Drusius een grote rol te geven bij de Statenvertaling, de eerste officiële Nederlandse vertaling van de Bijbel in opdracht van de Synode van Dordrecht. Voornamelijk door de bemoeiing van den gedeputeerde M. van Idzaerda werd Drusius in 1596 gekozen tot mederevisor van de bijbelvertaling, waarmede Marnix was belast; eene onderneming, die door verschillende oorzaken echter niet is voleindigd. 15 Dec. 1598 was Marnix gestorven. Van de bijbelvertaling was niet meer gereed dan het boek Genesis. Er was maar één man, zegt H.C. Rogge, die Marnix vervangen kon, namelijk Drusius. Ruim zeven jaren was hij een sieraad geweest der leidsche academie en prins Willem had het betreurd dat curatoren hem lieten vertrekken, toen hij op voordeelige voorwaarden werd uitgenoodigd naar Friesland over te komen. Marnix zelf had hem in 1594 geschreven: ‘Ik wenschte wel dat onze kerken op u zagen en u deze taak opdroegen, wat ik ook aan velen gezegd heb’. (P.J. Blok, P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek dl. 1 (1911) 753-757, ald. 754-755).

Printed by Paulus Aertsz. van Ravensteyn by order of the Dutch States-General – Nederlands Bijbel Genootschap, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2495912

In de Statenvertaling klinkt direct en indirect de stem van Drusius door. Vanaf 1600 schreef hij in opdracht van de Staten-Generaal toelichtingen bij de moeilijkste passages uit het Oude Testament. Bij de uiteindelijke bijbelvertaling, die duurde van 1616 tot 1635, waren zijn oud-studenten Wilhelmus Baudartius, Gerson Bucerus en Johannes Bogerman betrokken.

Zijspoor
Uiteindelijk belandde Drusius op een zijspoor. In zijn proefschrift De nieuwtestamentische commentaren van Johannes Drusius (Melissant 2006) schrijft Dr. P. Korteweg: “Drusius is een beoefenaar van zuiver filologische (taalkundige) exegese van de bijbel geweest, met volledig respect voor de tekst en zijn boodschap. Hij was overtuigd van het nut van deze benadering voor theologie en kerk.” Door deze ondogmatische opstelling laadde hij de verdenking op zich de gereformeerde leer aan te tasten.

Fragment van het geschilderd portret van Drusius uit 1606, met rechtsboven de familiewapens Van den Driessche en Goddaerts, het wapen van zijn tweede vrouw.

Drusius overleed in 1616. Hij was een tijdgenoot van onze voorvader Aernout Mattheeusen van den Driessche (± 1545-1620). Aernout stond, als lidmaat van de Nederduitsch-Hervormde gemeente in Grijpskerke in contact met mede-gemeentelid Claes de Cnock (net als Aernout afkomstig uit Snaeskercke) en Ds. Lodewijck d’Herde. Van D’Herde en De Cnock is bekend dat ze Balthazar de Moucheron kenden, die begin 17de eeuw eigenaar was van buitenplaats Munnikenhof in Grijpskerke. Deze uit Antwerpen afkomstige koopman, was reder en één van de belangrijkste grondleggers van Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). D’Herde was vóór zijn komst naar Grijpskerke de persoonlijk assistent van Marnix van Sint Aldegonde. Zo zie je, dat onze voorvader Aernout Mattheeusen één handdruk verwijderd was van sleutelfiguren uit de vaderlandse geschiedenis.