Privacyverklaring

van de Stichting Die ‘drieste’ van den Drieschen, gevestigd te Vlissingen.
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 22044066

Inleiding
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genaamd, geldt in heel de Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Stichting Die ‘drieste’ van den Drieschen (hierna: “wij”, of : “de stichting”) verwerkt persoonsgegevens. Daarom is de nieuwe Europese privacywetgeving ook op ons van toepassing. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we deze persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens van (oud-)donateurs:
Achternaam, voornamen, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres.
Daarnaast bewaart de stichting deelnamelijsten en foto’s van familiebijeenkomsten, en betaalgegevens (voor de duur van de daarvoor geldende wettelijke termijn).

Verder verzamelt de stichting de volgende genealogische gegevens van alle personen met de geslachtsnaam Van den Driest en hun partners:
Achternaam, voornamen, plaats en datum van geboorte, huwelijk/echtscheiding en overlijden, beroepen en functies, en volledige namen van de ouders.

De stichting verwerkt géén gevoelige gegevens over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
De stichting verwerkt persoonsgegevens om zijn tweeledige doelstelling te kunnen verwezenlijken: onderzoek doen naar de genealogie van het geslacht Van den Driest, alsmede het bevorderen van de familierelaties. (Oprichtingsakte 14 juli 1999, Art. 2, lid 1a)

Om donateurs het jaarbericht te kunnen toezenden en op de hoogte te kunnen houden van activiteiten, zoals familiebijeenkomsten, hebben we de naam- en contactgegevens nodig.

Het verzamelen van genealogische gegevens is onderdeel van de onderzoeksdoelstelling. Op die manier houden wij de genealogie van het geslacht Van den Driest actueel.

Hoe gaan we met de persoonsgegevens om?
De namen en adresgegevens van (oud-)donateurs worden bijgehouden en bewaard in een Excell-bestand. De genealogie van het geslacht Van den Driest wordt door de secretaris beheerd en bewaard in een Word-bestand.

Van levende personen worden geen gegevens gepubliceerd, of verstrekt aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen. Als daarvoor toestemming is verkregen, maken we melding van recente geboorten, huwelijken en overlijdens van familieleden op de website en in het jaarbericht.

De stichting heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG). Op grond van de AVG is een stichting als de onze daartoe niet verplicht. De persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris en de penningmeester van de stichting. Ze zijn bereikbaar via bestuur[at]vandendriest.nl, of via het contactformulier op deze website.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Personen van wie de stichting persoonsgegevens verwerkt, hebben het recht om die gegevens in te zien, te rectificeren of te laten wissen.

Daarnaast is het ook mogelijk een eerder gegeven toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings.

Om van deze rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via het e-mailadres bestuur[at]vandendriest.nl. Indien personen van mening zijn dat de stichting in strijd handelt met de AVG kunnen zij dat ook melden via dat e-mailadres. De stichting zal er alles aan doen om aan de bezwaren tegemoet te komen en zich te houden aan de privacywetgeving.

Verder bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacybeleid
Deze privacyverklaring is opgesteld te Vlissingen, op 13 juni 2018. De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Disclaimer
De inhoud van http://www.vandendriest.nl is met zorg samengesteld. Hoewel de stichting Die ‘drieste’ van den Drieschen zich inspant om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, geeft de stichting geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.